โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จัดเป็นโรงเรียนในเครือสารสาสน์ในเขตการปกครองที่ 3 ลำดับที่ 24 โดยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานปรัชญาการศึกษาที่ว่า คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน โดยมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของโรงเรียนโดดเด่น เน้นการเขียนลายมือสวยงาม  (Writing With Beautiful  Handwriting)
            โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย  หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Programme) และหลักสูตรสามัญ (Regular Programme) ตลอดทั้งเปิดห้องเรียนที่เน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 90 เรียกว่าห้องเรียน Extra Curriculum ซึ้งเป็นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงกับความเป็นสากล มุ่งเน้นความรู้ในด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ (Learning Society) ในโลกแห่งอนาคต ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน จำนวน 4,118 คน และครู จำนวน 305 คน
            ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) ที่จำเป็นอย่างยิ่ง อันจะทำให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ (Body of  Knowledge) อย่างไม่สิ้นสุด ดั่งนั่นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างมากในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเวียนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อการแข่งขันทางการศึกษาในเวทีสากล
            โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศและเป็นโรงเรียนเอกชนในระดับใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี และเป็นโรงเรียนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนทางการศึกษาในระดับประชาคมอาเซียนให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายที่ชัดเจนของโรงเรียนนับต่อไปจากนี้ คือการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เทียบเคียงระดับนานาชาติ (International School) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2551 ภายใต้การบริหารงานของท่าน ดร. นันทิภา  ยงค์กมล กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์เขตการปกครองที่ 3 โดยเปิดการสอนในหลักสูตรสามัญ (Mini-Bilingual Programme) และหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Programme) บนพื้นที่ 150 ไร่เศษ มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง แบ่งออกเป็นอาคารเรียนอนุบาลประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ชัดเจนและอาคารประกอบการที่มากมาย เพื่อให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะตอบสนองต่อความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเกือบ 4,000 คน ครูมากว่า 400 คน ที่เป็นทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติ จัดได้ว่าเป็นครูที่มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีความเป็นมาตรฐาน (International) ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลายและยืดหยุ่นกับนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เป็นหลัก มุ่งให้นักเรียนได้เรียนได้เรียนรู้จาก      การลงมือทำ (Learning by Doing) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถการนำความรู้ไปใช้ได้จริง
            ในปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรให้สนองตอบต่อการเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ้งโรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษอังกฤษมากกว่าร้อยละ 90 เป็น แผนกการจัดการนานาชาติ (International Education Programme : IEP) ปัจจุบัน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป และจะเปิดการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอนาคตการสอนในรูปแบบนานาชาติ (IEP) นี้ นักเรียนจะได้ครูประจำชั้นเป็นครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (Native Speaker) โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยครุต่างชาติในทุกรายวิชา ยกเว้น วิชาภาษาไทย หน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ ที่ยังคงใช้ครูผู้สอนเป็นคนไทยซึ่งเป้นครูผู้สนับสนุน (Fasilotator) ด้านการเรียนการสอนและมีบทบาทหน้าที่ (Duty) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ในด้านการสอนทั้งด้านความรู้วิชาการและอบรมความดีให้กับนักเรียนทุกคนให้โดดเด่นและดียิ่งขึ้น