ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

International Education Programme

 *************************************************************************************************************************

*  เปิดรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง          อายุตั้งแต่  2.10  ปี – 18  ปี  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

              ทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลาทำการ          วันเสาร์  เวลา  8.30  น.  -  15.00  น.

*  ระดับชั้น Kg.1 – Year 8

*  เรียนวิชาสามัญ  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  

                        โครงการการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน เช่น Mathematics, Science, Social Studies เป็นต้น

                      ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

ขั้นตอนการสอบประเมินผล

Kg.1  -  Kg.2              ประเมินพัฒนาการ ความพร้อมด้านต่างๆ  และสอบสัมภาษณ์โดยครูไทยและครูต่างชาติ

Kg.3  -   Year 6                   สอบข้อเขียน ( ภาษาไทย  – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ) สอบสัมภาษณ์โดยครูไทยและครูต่างชาติ

Year 7 - Year 8           สอบข้อเขียน ( ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ )

สอบสัมภาษณ์โดยครูไทย    ครูต่างชาติและผู้บริหาร

*******************************************************************************************************************

ประกาศผลสอบ            สอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  02149073941

ลงทะเบียนมอบตัว        มอบตัวลงทะเบียน ภายในวันที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ธุรการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์    

ค่าธรรมเนียมการเรียน    ( สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องชำระในวันลงทะเบียนมอบตัว )   แบ่งชำระเป็น 2 ภาคเรียน

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนมอบตัว

  1. 1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2   ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน           จำนวน  2  ชุด  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา               จำนวน  2  ชุด  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 2  ชุด  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. 5. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1  ชุด  (ปพ.1,ปพ.6, ใบรับรองอนุบาล)
  6. รูปถ่ายสี ของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว            จำนวน  6  รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
  7. รูปถ่ายสี ของบิดา-มารดา ขนาด  1  นิ้ว        จำนวน  2  รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)

 

*************************************************************************************************************************