ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา  2561

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

Bilingual  Programme

***************************************************************************************************

*  เปิดรับสมัครนักเรียน  ชาย – หญิง                          อายุตั้งแต่  2  ปี – 18  ปี  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

             ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลาทำการ)                           วันเสาร์เวลา  08.30 – 15.00 น.

*  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 / Nursery – Grade 12

*  เรียนวิชาสามัญ  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                   โครงการ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน

ขั้นตอนการสอบประเมินผล

             Nursery  – KG. 2       ประเมินพัฒนาการ ความพร้อมด้านต่างๆ  และสอบสัมภาษณ์โดยครูไทยและครูต่างชาติ

KG.3 – Grade 6         สอบข้อเขียน ( ภาษาไทย  – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ) สอบสัมภาษณ์โดยครูไทยและครูต่างชาติ

Grade 7 - Grade 12   สอบข้อเขียน ( ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ )

                   สอบสัมภาษณ์โดยครูไทย    ครูต่างชาติและผู้บริหาร

*************************************************************************************************************************

ประกาศผลสอบ            สอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  0 – 2149 – 0739 – 41

ลงทะเบียนมอบตัว        มอบตัวลงทะเบียน ภายในวันที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ธุรการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์      

ค่าธรรมเนียมการเรียน    ( สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องชำระในวันลงทะเบียนมอบตัว )   แบ่งชำระเป็น 2 ภาคเรียน

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนมอบตัว

  1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน           จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน          จำนวน 2 ชุด  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. 5. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม           จำนวน 1 ชุด (ปพ. 1, ปพ. 6, ใบรับรองอนุบาล)
  6. 6. รูปถ่ายสี ของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว           จำนวน 6 รูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือน /เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป )
  7. 7. รูปถ่ายสี ของบิดา-มารดา ขนาด 1 นิ้ว                    จำนวน 2 รูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)

**************************************************************************************************************************