เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Kindergarten 1- Year 8

แผนการเรียนการสอนนานาชาติ (Intensive English class) จัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการทักษะการใช้ภาษา โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Learning by doing) นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาวิชาการ ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ กับครูต่างชาติ ยกเว้นในรายวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาจีน

ระดับชั้น Kindergarten 1-3

ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

ระดับชั้น Y.1-Y.8

เน้นพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษา (listening, Speaking, Reading&Writing)
การเรียนรู้เนื้อหาวิชาการผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงและเสริมทักษะภาษาจีน