ขอแสดงความยินดีเด็กเก่ง
นายตุลธร ประกิจจานุรักษ์ (จุล)
ที่ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ในโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (AFS) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 58